• Hlavní
 • Nabídka pro Microsoft Cloud Solution Provider v České republice

Nabídka pro Microsoft Cloud Solution Provider v České republice

Nabídková smlouva

Schváleno "05" duben 2022

Poslední revize "05" duben 2022

Tato nabídková smlouva (dále jen "smlouva") je veřejnou nabídkou, tj. nabídkou právnické osobě zřízené a registrované podle práva České republiky, na území České republiky, k uzavření smlouvy za níže uvedených podmínek, přičemž v případě přijetí této nabídky nabývá osoba, která tuto nabídku přijme, práva a zavazuje se řádně plnit povinnosti stanovené v této nabídce.

Tato dohoda je uzavřena mezi společností Soft Development PL Sp. z o.o., registrovanou v Polské republice na adrese 00-137 Warszawa, Polska ul. Elektoralna 13/103 (KRS: 0000769316, NIP: 5252778629), dále jen "Společnost", "my", "naše" nebo "nás", a právnickou osobou označovanou také jako "Uživatel", "vy", "váš" a "vy", a upravují nákup a používání Produktů.

Podáním objednávky a kliknutím na " Založit objednávku" během procesu registrace nám potvrzujete, že.

 1. Osoba, která přijímá podmínky této smlouvy a podává objednávku vaším jménem, je starší 18 let a je vaším řádně zmocněným zástupcem;
 2. Plně jste si přečetli tuto smlouvu a její přílohy a souhlasíte s nimi;
 3. Souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů.

Tuto smlouvu plně a bezvýhradně přijímáte vy, Uživatel, v okamžiku, kdy na Webových stránkách zadáte Objednávku.

Termíny a definice

"Uživatel" znamená VÁS, právnickou osobu, která zadá Objednávku na Výrobky na Webových stránkách nebo se zaregistruje v myAlpari pro následné zadávání Objednávek, podle toho, co nastane dříve.

"Produkty" se rozumí software a online služby poskytovatele licence v rámci licenčního schématu poskytovatele cloudových řešení, které jsou k dispozici na webu.

"Držitel autorských práv" znamená Microsoft Ireland Operation Limited.

"Dodatek" j znamená e dokument obsahující podrobné a detailní podmínky pro nákup a používání Produktů. Doplňky zveřejňuje společnost na internetových stránkách https://store.noventiq.cz/agreements. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy. Podáním objednávky na produkty uživatel souhlasí s tím, že se seznámil s podmínkami příslušných doplňků k produktům, a zavazuje se je dodržovat. Dodatky se považují za uzavřené a vstupují v platnost, jakmile je zadána objednávka obsahující produkty, na které se takový dodatek vztahuje. V případě rozporu mezi podmínkami dodatků a podmínkami této smlouvy mají přednost podmínky dodatků.

"Tarifem" znamená rozumí podmínky pro nákup Produktů, které popisují funkce, období přístupu, období hlášení, náklady (nebo způsob výpočtu nákladů) a další vlastnosti příslušného Produktu.

"Období vykazování" znamená období platby za používání Produktů, jak je definováno v příslušných Dodatcích a uvedeno v Objednávkách.

"Doba přístupu" znamená doba používání, po kterou jsou produkty k dispozici, jak je uvedeno v nomenklatuře produktu.

"Datum udělení přístupu" znamená datum, kdy Společnost zašle Uživateli příslušné přístupové klíče a hesla, které mu umožní přístup k Produktům; v případě automatického obnovení se jedná o kalendářní datum následující po skončení příslušného Přístupového období pro příslušný Produkt. V každém případě se datem přístupu rozumí datum začátku příslušného období přístupu, na které je přístup k produktům udělen.

"Webovou stránkou" znamená rozumí internetový obchod společnosti umístěný na internetové adrese https://store.noventiq.cz/, který mimo jiné obsahuje:

 • informace o seznamu produktů a příslušných doplňků;
 • aktuálního Sazebníku odměn společnosti, na jehož základě se vypočítává odměna společnosti podle této smlouvy;
 • Objednávkový formulář, jehož vyplněním Uživatel podává Společnosti Objednávku.

Za účelem zlepšení stránek a řádného plnění povinností podle této smlouvy je společnost oprávněna provádět technickou a preventivní údržbu stránek bez předchozí dohody s uživatelem. Údržba se provádí podle potřeby mezi 18.00 a 4.00 UTC+1 a mezi 19.00 a 5.00 UTC+2. Během provádění prací nemusí být prostředky Stránek uživateli k dispozici.

"Účetní systém" znamená informační systém Společnosti, který umožňuje automatickou evidenci objednávek zadaných Uživatelem, objemu využití Produktů, Poplatků a plateb, odkaz na nějž je Uživateli zaslán na jeho e-mail při registraci.

"Osobní účet" znamená individuální účet Uživatele v systému Účtu, prostřednictvím kterého může spravovat Objednávky, sledovat stav účtů a provádět další činnosti stanovené Společností pro osoby registrované na Stránkách.

"Osobní účet" znamená účet Uživatele poskytnutý v myAlpari, který lze použít k placení za Licence, Zboží a/nebo Produkty zakoupené Uživatelem.

"Objednávka" znamená dokument v elektronické podobě zaslaný Uživatelem Společnosti, který obsahuje název Výrobků, které si Uživatel přeje zakoupit, a Uživatelem zvolený Tarif.

"Platba" znamená odměnu Společnosti (hodnotu Produktů) za příslušnou Objednávku uživatele za příslušné Zprávné období.

Další akcí je "Vytvoření platby":

a) zobrazení informací v záložce "Platby" v systému myAlpari Uživatele v Systému účtů v podobě jednotného seznamu Produktů za Zprávné období a jejich nákladů a/nebo

b) možnost Uživatele samostatně stáhnout fakturu ze svého myAlpari při platbě za konkrétní Produkty v rámci příslušných Doplňků;

c) Společnost zašle fakturu za konkrétní Produkty podle příslušných Dodatků na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v myAlpari nebo v objednávkovém formuláři na Stránkách; a/nebo

d) zobrazení informací ve formě jednotného seznamu o produktech za vykazované období a jejich cenách při zadávání objednávky prostřednictvím Stránek.

Datum vytvoření platby je datum, kdy dojde k příslušné akci.

"Datum dokončení objednávky" znamená datum, kdy Společnost zašle příslušné Zboží, přístupové klíče a/nebo hesla umožňující Uživateli používat Výrobky a/nebo změní příslušnou Objednávku na Webových stránkách Společnosti na stav "Dokončeno". V příslušných dodatcích může být stanoven jiný postup pro určení data dokončení zakázky.

1. ​Předmět dohody

1.1. Společnost se zavazuje na základě přijatých objednávek poskytnout uživateli výrobky a uživatel se zavazuje výrobky společnosti převzít a zaplatit za ně.

1.2. Název, Doba přístupu a cena nebo výpočet ceny Produktů Společnosti se stanoví na základě Tarifu Společnosti zvoleného Uživatelem a uvedeného v Objednávce podané Uživatelem a přijaté Společností v souladu s touto Smlouvou.

2. Postup při zadávání objednávek

2.1. Standardní postup pro zadávání objednávek.

2.1.1. Pokud region Uživatele nemá technickou možnost používat účetní systém, Uživatel zadá Objednávku elektronicky odesláním Objednávkového formuláře na Webových stránkách. Uživatel má právo upřesnit seznam regionů s dostupností technické možnosti používání účetního systému zasláním žádosti zástupci společnosti prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných na webových stránkách. Při zadávání objednávky uživatel uvede své údaje, včetně e-mailové adresy, seznamu produktů, doby přístupu, poplatku a dalších informací, které mohou být stanoveny příslušným dodatkem. Při zadávání Objednávky si Uživatel rovněž zvolí nejvhodnější formu platby z těch, které jsou k dispozici na Webových stránkách.

2.1.2 Společnost potvrdí Objednávku poté, co ji Uživatel uhradil, a to do 15 (patnácti) pracovních dnů, s výjimkou dne přijetí Objednávky, nebo ve stejné lhůtě zašle úpravu/odmítnutí Objednávky. Pokud v době opravy/odmítnutí objednávky již uživatel uhradil cenu objednaného výrobku, může být opravena a doúčtována nebo vrácena uživateli celá částka nebo její část.

2.2. Zadávání objednávek prostřednictvím osobní oblasti v účetním systému.

2.2.1. Pokud je v regionu Uživatele technicky možné používat Systém účtů, Uživatel zadá Objednávku v myAlpari Uživatele, kde uvede seznam Produktů, Dobu přístupu, Sazbu a další informace, které mohou být uvedeny v příslušném Dodatku, a Uživatel si vybere vhodný způsob platby z těch, které jsou uvedeny v myAlpari Uživatele.

2.2.2. Potvrzení Objednávky je provedeno po jejím zaplacení Uživatelem do 15 (patnácti) pracovních dnů, vyjma dne přijetí Objednávky, převedením Objednávky do stavu "Dokončeno" v myAlpari. nebo ve stejné lhůtě Společnost zašle úpravu Objednávky/odmítnutí Objednávky. Pokud v době opravy/odmítnutí objednávky již uživatel uhradil cenu objednaného výrobku, může být opravena a doúčtována nebo vrácena uživateli celá částka nebo její část.

2.3. Odesláním každé objednávky jakýmkoli způsobem uživatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami Dodatku obsahujícího podmínky používání produktů, na které je objednávka podána, a že s nimi souhlasí.

2.4. Pokud Držitel práva požaduje, aby Uživatel poskytl určité informace o sobě nebo vyplnil registrační formuláře (dále jen "Registrační informace"), může si tyto Registrační informace od Uživatele vyžádat zasláním žádosti na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při zadávání Objednávky nebo prostřednictvím Systému účtu (pokud je Objednávka zadávána prostřednictvím Osobní zóny v Systému účtu). V případě žádosti o poskytnutí Registračních údajů ze strany Společnosti se Uživatel zavazuje poskytnout je do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení takové žádosti. Objednávky, které vyžadují registrační údaje, společnost nezpracuje, dokud uživatel neposkytne úplné a přesné registrační údaje. Společnost neodpovídá za žádné škody, které mohou Uživateli vzniknout v důsledku nesprávných nebo nepřesných údajů poskytnutých Uživatelem při vyplňování Registračních údajů, zejména v důsledku nesprávné e-mailové adresy, nesprávných údajů o společnosti Uživatele potřebných k používání Produktu, jakož i v jiných podobných případech.

2.5. Společnost nezaručuje, že Tarif zvolený Uživatelem a příslušné Dodatky ke Smlouvě se do doby odeslání Registračních údajů Uživatelem nezmění.

2.6. Strany se výslovně dohodly, že společnost nepřijme objednávku uživatele (odmítne ji přijmout), pokud:

2.6.1. Uživatel nesplňuje status požadovaný pro nákup příslušných produktů, který stanovil držitel práv;

2.6.2. Uživatel a/nebo jeho přidružené společnosti podléhají sankcím a/nebo jiným omezením prodeje Produktů ze strany Poskytovatele licence;

2.6.3. Uživatel nezadal registrační údaje nebo je zadal nesprávně.

2.7. Další omezení mohou být uvedena v příslušných dodatcích.

3. Podmínky používání systému účtů a zadávání příkazů prostřednictvím systému účtů.

3.1. Jakmile se region Uživatele stane technicky způsobilým k používání Systému účtu, Společnost automaticky převede Uživatele k používání Systému účtu pro účely zadávání, zpracování a provádění Objednávek a správy probíhajících Objednávek. Uzavřením této smlouvy uživatel bezvýhradně souhlasí s takovým převodem do systému účtů.

3.2. Přístup do systému účtů je uživateli udělen na základě informací uvedených ve formuláři vyplněném uživatelem na stránkách.

3.3. Pro přístup do osobní zóny jsou uživateli poskytnuty autorizační údaje - přihlašovací jméno a heslo, které mohou používat pouze oprávnění zaměstnanci uživatele a které nesmí být poskytnuty třetím stranám. Uživatel je výhradně odpovědný za zachování důvěrnosti autorizačních údajů pro osobní oblast.

3.4. Podmínky používání systému účtů jsou popsány v technické příručce, která je, pokud je to v daném regionu technicky možné, k dispozici ke stažení a k nahlédnutí na adrese: https://docs.noventiq.com/cz-cz/subscriptions/about. Přijetím této smlouvy uživatel souhlasí s výše uvedenými pravidly a zavazuje se je dodržovat. Používání účtu myAlpari Uživatelem je povoleno pouze po dobu trvání této Smlouvy a pro účely zadávání, zpracování a provádění Objednávek Uživatele, jakož i pro správu probíhajících Objednávek.

3.5. Smluvní strany zjistily a potvrzují, že informace a údaje zaznamenané a obsažené v myAlpari Uživatele, včetně data a času přijetí Objednávky od Uživatele, obsahu Objednávky, zvoleného Tarifu, názvu a množství Produktů, jejichž potvrzení bylo Uživateli Společností zasláno, data a času zaslání potvrzení, jsou pravdivým a řádným potvrzením skutečností a informací zaznamenaných v Účetním systému.

4. Obecné podmínky pro používání výrobků

4.1. Společnost zaručuje, že má všechny právní důvody k tomu, aby Uživateli poskytla Produkty podle této Smlouvy.

4.2. Podrobné a detailní postupy pro poskytování konkrétních produktů jsou uvedeny v příslušném dodatku.

4.3. Podmínkou pro zadání objednávky je, že uživatel akceptuje následující dokumenty držitele práv (dále jen "dokumenty držitele práv"):
Licenční zdroje a dokumenty
https://www.microsoft.com/licensing/docs;
Smlouva se zákazníkem společnosti Microsoft
https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement (dále jen "smlouva se společností Microsoft").

4.4. Uživatel odesláním příslušné objednávky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami příslušných dodatků a všech výše uvedených dokumentů nositele autorských práv, souhlasí s nimi a zavazuje se zajistit jejich dodržování.

4.5. Držitel práv může čas od času měnit dokumenty Držitele práv. Uživatel nezávisle sleduje a prosazuje všechny změny.

Uživatel se zavazuje zajistit každoroční převzetí Smlouvy Microsoft (případně její aktuální verze je vždy k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement oprávněnou osobou Uživatele, jejíž údaje (jméno, datum, e-mailová adresa) Uživatel předá Společnosti e-mailem. Pokud je nutné provést úpravy údajů o oprávněných osobách, Uživatel je povinen oznámit tuto skutečnost Společnosti do 5 (pěti) dnů ode dne změny oprávněné osoby, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu Společnosti sales@noventiq.cz.

4.6. Uživatel potvrzuje, že v okamžiku odeslání příslušné objednávky si je vědom funkčnosti produktů a podmínek používání uvedených v této smlouvě a příslušném dodatku k produktu. Uživatel nese riziko souladu uvedených produktů se svými přáními a potřebami. Společnost neodpovídá za žádné ztráty vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nemožnosti používat produkty bez vlastního zavinění. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že od okamžiku, kdy společnost přijme příslušnou objednávku, nemá právo odmítnout výrobky, pokud takovou možnost nestanoví kogentní ustanovení platných právních předpisů.

4.7. Uživatel potvrzuje, že v okamžiku odeslání příslušné objednávky plně splňuje kritéria stanovená Držitelem práv v dokumentech uvedených v oddíle 4.3 této Smlouvy pro používání příslušných Výrobků organizacemi s určitým statusem. Za porušení této podmínky odpovídá Uživatel Společnosti a Držiteli práv formou náhrady škody, která může Společnosti a/nebo Držiteli práv vzniknout.

4.8. Poskytovatel licence ani jeho přidružené společnosti neposkytují technickou podporu pro produkty zakoupené podle této smlouvy.

4.9. V případě, že v době nákupu Produktu stanoveného v potvrzených Objednávkách dojde z podnětu Držitele práv ke změně v designu/provozní politice Produktu, Uživatel změny provedené Držitelem práv bezvýhradně akceptuje. Strany se přitom zavazují, že přezkoumají specifika návrhu přístupu k těmto webovým službám a jejich ceny pro budoucí přístupová období.

4.10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že od data zakoupení produktu je společnost oprávněna spravovat produkt(y) zakoupený(é) uživatelem. Správní práva jsou společnosti udělena za účelem poskytování technické podpory a služeb správy produktů, které uživatel zakoupí od společnosti. Uživatel si je vědom toho, že může právo správy od společnosti kdykoli odvolat, a to buď sám, nebo zasláním písemného oznámení podepsaného oprávněnou osobou uživatele.

4.11. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel licence může Uživateli poskytnout technický přístup k používání Produktů, i když Uživatel nepodal Objednávku na jejich nákup podle této Smlouvy, Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude tyto Produkty používat, aniž by podal Objednávku a zaplatil za ně předem, je Uživatel povinen zaplatit Společnosti za používání těchto Produktů za ceny stanovené Společností, a to nejpozději po uplynutí 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne.

Záznamy a podrobné údaje o používání produktů se zobrazují na online portálu držitele práv (dále jen "systém držitele práv") v osobním účtu uživatele. Strany tímto potvrzují a souhlasí s tím, že údaje v registračním systému držitele práv jsou spolehlivé a dostatečné pro určení rozsahu používání produktů a opravňují společnost účtovat uživateli poplatky za používání. Ceny uvedené v účetním systému držitele práva zároveň nezahrnují DPH. K částce uvedené v účetním systému držitele práva se připočte DPH a další příslušné daně.

4.12. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že od okamžiku potvrzení Objednávky nemůže odstoupit od Produktu poskytnutého na příslušné Přístupové období.

4.13. Za předpokladu, že Uživatel dodržuje povinnosti stanovené v této Smlouvě, Společnost zpřístupní Produkty k používání během doby používání uvedené v příslušné Objednávce.

4.14. Strany se dohodly, že nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od začátku každého Zúčtovacího období, ve kterém Uživatel zaplatil a užívá Produkty, zašle Společnost Uživateli fakturu (dále jen "Závěrečný doklad") za příslušné Zúčtovací období.

5. Postup výpočtu

5.1. Veškeré platby podle této dohody se provádějí v českých korunách.

5.2. Odměna Společnosti za poskytování Produktů se řídí sazebníkem Společnosti zvoleným Uživatelem a je uvedena Smluvními stranami na Stránkách, v Objednávkách, fakturách a Závěrečných dokumentech vystavených Společností.

5.3. Úhradu odměny Společnosti (Platba) může Uživatel provést podle své volby způsobem uvedeným v bodech 5.4. a 5.5. této Smlouvy při zadávání Objednávek prostřednictvím Webových stránek a způsobem uvedeným v bodech 5.5. a 5.6. této smlouvy při zadávání objednávek prostřednictvím systému účtů.

5.4. Při zadávání Objednávky prostřednictvím Stránek si Uživatel zvolí jeden z následujících způsobů platby uvedených na Stránkách, mimo jiné následující:

 • Bankovní převod;
 • Blik;
 • PayPal;
 • Bankovní karta;
 • Przelewy24.

Společnost má právo měnit a doplňovat seznam platebních metod na Stránkách, aniž by o tom informovala Uživatele.

5.5. Platba na bankovní účet společnosti. Za účelem úhrady objednávek Uživatelem zašle Společnost Uživateli fakturu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na Webových stránkách nebo v aplikaci myAlpari. Uživatel je povinen uhradit fakturu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne vystavení faktury bankovním převodem na účet společnosti uvedený na faktuře. Společnost vystavuje faktury na základě objednávek uživatele. Pokud uživatel fakturu neuhradí, může společnost fakturu jednostranně stornovat.

5.6. Platba dobitím osobního účtu.

5.6.1. K placení objednávek má uživatel k dispozici osobní účet v myAlpari. Tento osobní účet může uživatel kdykoli doplnit bankovním převodem na běžný účet společnosti uvedený na faktuře. Faktury vystavuje Společnost na žádost Uživatele v myAlpari.

5.6.2. Platba se provádí odepsáním částky za příslušné produkty z osobního účtu uživatele.

5.6.3. Uživatel je výhradně odpovědný za to, že na jeho osobní účet bude včas připsán dostatek finančních prostředků na nákup požadovaných produktů. Uživatel musí při zadávání Objednávky poskytnout dostatečné finanční prostředky potřebné pro Objednávku podle Uživatelem zvoleného Tarifu. V případě zadání Objednávky na Licence, Zboží a/nebo Produkty, jejichž poskytnutí/poskytnutí přesahuje zůstatek na Osobním účtu, bude zpracování Objednávky Společností pozastaveno do doby, než Uživatel na Osobní účet vloží dostatečné prostředky na nákup.

5.6.4. Uživatel má právo požádat společnost o úplné nebo částečné vrácení zůstatku na svém osobním účtu, pokud zcela přestane používat produkty a po podpisu příslušného závěrečného dokumentu za poslední vykazované období. Do 5 (pěti) pracovních dnů od podpisu Závěrečného dokladu za poslední Zúčtovací období převede Společnost na základě písemné žádosti a faktury o vrácení peněz, kterou obdrží od Uživatele, požadovaný zůstatek na běžný účet Uživatele uvedený na faktuře.

5.7. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě sporu o objem a/nebo časový průběh poskytování Produktů, skutečné využití Produktů v příslušném Zúčtovacím období, jsou rozhodujícími a bezpodmínečnými údaji o objemu a časovém průběhu poskytování a využívání Produktů údaje z Účetního systému, nebo v případě neexistence Účetního systému v regionu údaje z Oprávňovacího systému.

5.8. Pokud Uživatel zjistí jakýkoli nesoulad mezi údaji v účetním systému (systému Držitele práva) a interním účetním systémem Uživatele, je povinen neprodleně informovat Společnost za účelem zjištění příčin a odstranění nesouladu. Pokud Společnost neobdrží od Uživatele vyjádření k údajům obsaženým v Účetním systému do 5 (pěti) pracovních dnů od konce příslušného Zúčtovacího období, považují se tyto údaje za uznané a potvrzené Uživatelem bez připomínek.

5.9. Všechny ceny uvedené na Stránkách jsou čisté ceny a nezahrnují částky za daně, DPH, daň z prodeje, daň ze služeb a jiné podobné daně, s výjimkou daní založených na čistém příjmu Společnosti. DPH a další příslušné daně se připočítávají k částce v okamžiku zadání objednávky. V případě, že platné právní předpisy vyžadují, aby Uživatel z plateb podle této Smlouvy srazil jakoukoli částku daně, částka platby splatná Společnosti se zvýší tak, aby Společnost obdržela částku, jako kdyby žádná daň sražena nebyla.

6. Odpovědnost stran

6.1. Smluvní strany odpovídají za nesplnění nebo nesprávné splnění svých povinností podle Smlouvy v souladu s podmínkami Smlouvy a v rozsahu neupraveném Smlouvou v souladu s právním řádem České republiky.

6.2. V případě neplnění a/nebo nesprávného plnění povinností podle této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna požadovat náhradu škody pouze v rozsahu skutečné škody. Žádná ze stran v žádném případě neodpovídá za následné, implicitní nebo nepřímé škody bez ohledu na to, zda si byla vědoma jejich vzniku.

6.3. Sankce se neplatí, pokud je neplnění povinností strany podle této dohody způsobeno porušením povinností druhou stranou.

6.4. Maximální odpovědnost společnosti v případě neposkytnutí nebo nedostatečného poskytnutí produktů podle této smlouvy je omezena na nižší z následujících částek: (a) hodnota příslušného Produktu za období šesti měsíců předcházejících události, která zakládá závazek Společnosti, nebo (b) 31 000 Kč (třicet jedna tisíc korun českých).

6.5. Společnost neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění svých povinností podle této Smlouvy způsobené pozastavením, omezením nebo ukončením distribuce Produktů, včetně rozhodnutí Poskytovatele licence o vyřazení Produktů z výroby (distribuce) jejich úpravou nebo modernizací, nebo zavedením zákazů a omezení vývozu podle právních předpisů jakékoli jurisdikce vztahujících se na Produkty, nebo zavedením hospodářských nebo jiných sankcí ze strany Poskytovatele licence (Společnosti nebo Uživatele). V takovém případě má Společnost právo provést příslušnou Objednávku částečně nebo ji neprovést vůbec, aniž by jí za to byly ze strany Uživatele uloženy jakékoli sankce.

6.6. Pokud Uživatel poruší lhůtu splatnosti, má Společnost právo jednostranně odmítnout provedení příslušné Objednávky, a to oznámením Uživateli na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky na Webových stránkách nebo v myAlpari.

6.7. Společnost neodpovídá za výkonnost výrobků. Uživatel přebírá veškeré riziko souladu produktů poskytovaných společností s jeho přáními a potřebami. Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nemožnosti používat produkty způsobené uživatelem, třetími stranami nebo držitelem práv.

7. Okolnosti vyšší moci

7.1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za úplné nebo částečné neplnění nebo nesprávné plnění svých závazků, pokud bylo toto neplnění způsobeno okolnostmi vyšší moci, tj. událostmi, které nebylo možné předvídat nebo jim zabránit. Mezi takové události patří: přírodní katastrofy, válečné události, přijetí regulačních nebo donucovacích opatření státními nebo místními orgány, včetně zákazů vývozu a/nebo jiných omezení vztahujících se na předmět této dohody a/nebo Držitele práv a/nebo Strany dohody, a další opatření, která jsou mimo rozumnou předvídavost a kontrolu Stran a která byla stanovena před nebo po uzavření této dohody právními předpisy jakékoli jurisdikce.

7.2. V případě zásahu vyšší moci každá ze stran písemně oznámí tuto skutečnost druhé straně v přiměřené lhůtě. Oznámení musí obsahovat údaje o povaze okolností, posouzení jejich dopadu na možnost strany plnit své závazky podle této dohody, jakož i předpokládanou dobu trvání jejich účinku.

7.3. V případě vyšší moci se lhůta pro splnění závazků strany podle této dohody prodlužuje úměrně době, po kterou tyto okolnosti a jejich důsledky trvají, a pokud není možné nebo účelné tuto lhůtu určit, strany tuto dohodu vypoví bez vzájemných nároků.

8. Postup řešení sporů

8.1. V případě jakýchkoli sporů nebo neshod mezi stranami při plnění této dohody nebo v souvislosti s ní je strany řeší v reklamačním řízení. Lhůta pro odpověď na stížnost je 10 (deset) pracovních dnů ode dne jejího obdržení stranou.

8.2. Pokud se strany nedohodnou na záležitostech uvedených v žalobě, bude spor postoupen příslušnému soudu v České republice.

9. Protikorupční doložka

9.1. Při plnění této dohody strany, jakož i jejich zaměstnanci a přidružené osoby, nebudou platit, nabízet platbu ani jinak napomáhat placení peněz nebo cenností přímo či nepřímo jakýmkoli osobám za účelem ovlivnění jejich jednání a/nebo rozhodnutí a získání jakýchkoli nepatřičných výhod nebo prospěchu (dále jen "korupční trestné činy"). Smluvní strany mají na mysli korupční trestné činy, zejména, nikoli však výlučně, jednání kvalifikovaná platnými právními předpisy Ruské federace a mezinárodními normami jako poskytování, přijímání, vymáhání nebo vyžadování úplatků, zneužívání vlivu, obchodní úplatkářství, legalizace (praní) výnosů, jakož i další jednání, která porušují požadavky platných právních předpisů a mezinárodních protikorupčních norem.

9.2. Každá strana této dohody se zříká jakýchkoli pobídek vůči zaměstnancům a protistranám druhé strany, jakož i vůči státním zaměstnancům a dalším osobám, které jsou přímo a/nebo nepřímo spojeny s plněním této dohody.

9.3. Strany se rovněž snaží zabránit okolnostem, za kterých by osobní zájem zaměstnance strany, její přidružené společnosti a/nebo protistrany mohl nepříznivě ovlivnit plnění této dohody a poškodit zájmy jedné ze stran (dále jen "střet zájmů").

9.4. Strany budou při své činnosti a ve vztazích s třetími stranami vycházet ze zásad popsaných v tomto oddíle dohody a budou vyžadovat, aby je jejich zaměstnanci, přidružené společnosti, dodavatelé, zákazníci a další protistrany dodržovali.

9.5. Každá smluvní strana se vynasnaží včas informovat druhou smluvní stranu o jakémkoli korupčním trestném činu nebo střetu zájmů, o nichž se dozví, ať už přímo či nepřímo souvisejí s touto dohodou nebo jejím plněním, a o všech okolnostech, které naznačují riziko, že k takovému korupčnímu trestnému činu nebo střetu zájmů dojde v budoucnu.

10. Vývozní a dovozní omezení

10.1. Uživatel bere na vědomí, že distribuce výrobků podle této smlouvy může podléhat vývozním omezením (včetně sankcí) uplatňovaným různými zeměmi po celém světě, jakož i dovozním omezením uplatňovaným na některé výrobky (pro účely tohoto oddílu smlouvy "přímá omezení").

10.2. Kromě toho může být nemožnost dodávat určité Výrobky způsobena jinými důvody, které přímo neomezují distribuci Výrobků, ale vytvářejí pro Společnost a její dodavatele nebo poskytovatele licencí jiné překážky, které takovou distribuci činí komerčně nemožnou nebo nepřijatelnou (pro účely tohoto oddílu Smlouvy "nepřímá omezení"). Mezi tyto důvody může mimo jiné patřit omezení dostupnosti telekomunikačních sítí, uzavření pozemních, leteckých a námořních tras, odmítnutí dodavatelů a poskytovatelů licencí přijmout nové objednávky nebo zpracovat již přijaté objednávky z důvodu probíhajících sankcí nebo z důvodu jejich vlastních politických a jiných názorů a důvodů nebo bez udání důvodů.

10.3. Strany se dohodly, že Společnost nenese odpovědnost za úplné nebo částečné neplnění této Smlouvy, ať už z důvodu přímého nebo nepřímého omezení, ať už vzniklo před nebo po uzavření této Smlouvy nebo samostatné Objednávky na jejím základě.

10.4. V případě omezení uvedených v tomto oddíle této smlouvy má společnost právo odmítnout dodávku příslušného výrobku jako celku nebo jeho části, a to písemným oznámením uživateli a vrácením celé peněžní částky, kterou uživatel za takový výrobek zaplatil, do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne tohoto oznámení. V tomto případě se strany výslovně vzdávají veškerých sankcí, které mohou být stanoveny touto smlouvou nebo platnými právními předpisy vůči společnosti.

10.5. Uživatel bere na vědomí, že pro Společnost může být obtížné poskytnout důkazy o kterékoli z výše uvedených událostí. Uživatel bere na vědomí, že Společnost bude při plnění svých povinností podle Smlouvy jednat přiměřeně a v dobré víře, s ohledem na práva a oprávněné zájmy smluvních stran. Uživatel se zavazuje, že nebude zpochybňovat prohlášení společnosti týkající se výskytu výše popsaných okolností a nebude od společnosti vyžadovat důkazy, které by potvrzovaly výskyt některé z těchto událostí. Uživatel si je vědom, že ustanovení uvedená v této části Smlouvy jsou pro Společnost podstatná a že Společnost se na tato ustanovení při uzavírání a plnění této Smlouvy spoléhá a Smlouvu by neuzavřela za jiných než uvedených podmínek.

11. Doba trvání smlouvy

11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem přijetí (akceptace) uživatelem, jak je uvedeno v preambuli výše, a zůstává v platnosti, dokud nebude ukončena v souladu s podmínkami této smlouvy nebo platnými právními předpisy.

Kterákoli strana může jednostranně odstoupit od této dohody písemným oznámením druhé straně třicet (30) kalendářních dnů předem, přičemž toto odstoupení se nedotýká objednávek přijatých před datem zamýšleného odstoupení. Povinnosti vyplývající z objednávek se řídí příslušným dodatkem.

11.2. Přijaté objednávky se ruší postupem popsaným v příslušných dodatcích.

11.3. Strany jsou oprávněny ukončit smlouvu v následujících případech:

 • v případě, že jedna ze stran podstatně poruší podmínky této dohody a toto porušení zůstane nenapraveno po dobu deseti (10) kalendářních dnů - od data obdržení oznámení stranou, která porušila podmínky;
 • v případě výpovědi, likvidace nebo konkurzního řízení jedné ze smluvních stran - od data uvedeného v oznámení iniciátora výpovědi;
 • v ostatních případech uvedených v dodatcích.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě a podepsané oprávněnými osobami.

12.2. Pracovními dny se pro účely plnění závazků z této smlouvy rozumí pracovní dny vycházející z pětidenního pracovního týdne (všechny dny v týdnu kromě sobot a nedělí), které nejsou svátky podle pracovního práva České republiky.

12.3. Postoupení pohledávky a převod dluhu stranou této dohody je povoleno pouze s písemným souhlasem druhé strany.

12.4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost a držitel práv mohou mít přístup k osobním údajům uživatele zveřejněným uživatelem na webových stránkách a v informačním systému držitele práv. Zpracování těchto osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů a zpracování osobních údajů.

12.5. Každá ze Smluvních stran uděluje souhlas se zveřejněním podmínek této Smlouvy, Závěrečných dokumentů, Dodatků a dalších dokumentů k ní, a to Držiteli práva (jím pověřené osobě).

12.6. Společnost je oprávněna kdykoli během platnosti Smlouvy jednostranně změnit podmínky této Smlouvy a/nebo podmínky Dodatků. Tři (3) pracovní dny před datem účinnosti takových změn zašle společnost uživateli oznámení o změnách podmínek této smlouvy a/nebo dodatků zveřejněním jejich nové verze a/nebo informační zprávy na webových stránkách. Pokud uživatel nesouhlasí s novou verzí smlouvy a/nebo dodatků, přestane denně účtovaný produkt (produkty) používat, dokud nová verze smlouvy nevstoupí v platnost. Nákup jakýchkoli produktů nebo prodloužení používání dříve zakoupených produktů znamená souhlas uživatele s podmínkami nové verze smlouvy a příslušných dodatků a připravenost uživatele řídit se jejich podmínkami při interakci se společností.

Podrobnosti o společnosti a kontakty

Soft Development PL Sp. z o.o.
Zarejestrowany adresa: 00-137 Warszawa, Polsko
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292