• Hlavní
  • Dodatek k nabídce poskytovatele Microsoft Cloud Solution Provider (označené jako Perpetual)

Dodatek k nabídce poskytovatele Microsoft Cloud Solution Provider (označené jako Perpetual)

Dodatek k nabídkové smlouvě na poskytování produktů v rámci licenčního schématu Cloud Solution Provider (položky označené jako "trvalé"), jehož držitelem práv je společnost Microsoft Ireland Operation Limited.

Tento dokument je veřejnou nabídkou, tj. nabídkou právnickým osobám zřízeným a registrovaným podle práva České republiky na území České republiky k uzavření Dodatku k Nabídkové smlouvě, který je k dispozici na https://store.noventiq.cz/agreements, za níže uvedených podmínek, a jehož přijetím osoba přijímající tuto nabídku nabývá práv a zavazuje se řádně plnit povinnosti stanovené v tomto Dodatku.

Tento dodatek je zveřejněn společností Soft Development PL Sp. z o.o., dále jen "Společnost", na internetu na adrese https://store.noventiq.cz/agreements a je Vámi, uživatelem, plně a bezvýhradně akceptován v okamžiku podání objednávky na produkty uvedené v tomto dodatku.

1. obecné body

1.1 Pro účely tohoto dodatku se produkty rozumí produkty označené jako "trvalé" v rámci licenčního systému pro poskytovatele cloudových řešení, u nichž je držitelem práv společnost Microsoft Ireland 0peration Limited ("Products").

1.2 Tento dodatek platí v případě, že uživatel učinil objednávku na produkty, které se řídí tímto dodatkem, a to od okamžiku učinění takové objednávky.

2. Podmínky poskytování produktů

2.1 Společnost se zavazuje poskytnout Uživateli Produkty a Uživatel se zavazuje Produkty převzít a zaplatit za ně v souladu s podmínkami Smlouvy a tohoto Dodatku.

2.2 Produkty podle tohoto Dodatku budou zpřístupněny na základě Objednávky Uživatele po dobu přístupu odpovídající době trvání výhradního práva na Produkt (na dobu neurčitou).

2.3 Produkt bude zpřístupněn poté, co společnost obdrží odměnu za jeho prezentaci.

2.4 Úhrada odměny za Produkt se provádí jednorázově za celé období přístupu před začátkem období přístupu.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem první objednávky a zůstává v platnosti až do úplného splnění závazků smluvních stran.

3.2 Společnost může tento dodatek jednostranně vypovědět v případě změny cenové a/nebo licenční politiky poskytovatele licence.

3.3 Výrazy psané velkými písmeny, které nejsou v tomto dodatku výslovně definovány, mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě.

3.4 Pokud je tento dodatek v rozporu s ustanoveními smlouvy, platí tento dodatek.

3.5 Ve všech ostatních záležitostech, které nejsou upraveny v tomto dodatku, se strany řídí ustanoveními dohody.

Podrobnosti o společnosti a kontakty

Soft Development PL Sp. z o.o.
Zarejestrowany adresa: 00-137 Warszawa, Polsko
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292