• Hlavní
 • Obchodní podmínky internetového obchodu

Obchodní podmínky internetového obchodu

Prodej produktů prostřednictvím internetového obchodu store.noventiq.cz provádí společnost Soft Development PL Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Elektoralna č. 13, kancelář 103, kód 00—137, zapsaný do národního soudního rejstříku okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XII Ekonomické oddělení pod číslem KRS 0000769316. DIČ 5252778629, OKPO 382446292, se základním kapitálem 5 000 PLN, a NIltasoft Limited, Costa Haraki 11., 3. patro, byt / kancelář N302, 3041, Limassol, Kypr, DIČ: CY—10190472H (dále jen „Noventiq“, „ Prodávající“).

Prodejce lze kontaktovat na emailové adrese: sales@noventiq.cz

§1. Definice

Kupující — fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, ale způsobilá k právním úkonům, nakupující v internetovém obchodě store.noventiq.cz.

Spotřebitel — kupující využívající internetový obchod store.noventiq.cz, zejména nakupující, pro účely, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesionální činností (v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ).

Organizací— se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se Noventiq uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou nebo jinou činností, v rámci samostatného výkonu svého povolání anebo jménem či na účet organizace. Pokud Kupující v objednávce uvede identifikační číslo organizace (IČO), bere na vědomí, že se na něj v těchto VOP vztahují pravidla pro organizace. Pokud smlouvu se Noventiq uzavírá fyzická osoba jako zástupce právnické nebo fyzické osoby (například jménem svého zaměstnavatele), pak uzavřením této smlouvy prohlašuje, že má oprávnění za tuto osobu činit právní jednání a přijímat závazky ve smlouvě obsažené.

Košík — funkce internetového obchodu store.noventiq.cz, která umožňuje zobrazení produktů vybraných kupujícím k objednání.

Občanský zákoník — zákon č. 89/2012 Sb.

Internetový obchod — www.store.noventiq.cz, provozovaný společností Soft Development PL Sp. z o.o. a internetový obchod Niltasoft Ltd., dostupný v internetové doméně store.noventiq.cz.

Prodejce — subjekt prodávající prostřednictvím internetového obchodu store.noventiq.cz.

Platba — způsob provedení platby za produkt a dodání produktu.

Produkt — předmět smlouvy.

Výrobce je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí výrobek nebo která vyvinula/ vyrobila výrobek a nabízí tento výrobek pod svým vlastním jménem nebo značkou.

Spotřebitelské právo — zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Digitální obsah — digitální data, jako jsou elektronické softwarové licence (EDS).

Smlouva uzavřená na dálku je smlouva uzavřená se spotřebitelem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku bez současné fyzické přítomnosti stran.

Objednávka — prohlášení o vůli kupujícího provedené prostřednictvím internetového obchodu, obsahující druh a množství produktů, druh platby, údaje kupujícího, umožňující uzavření dohody mezi kupujícím a prodejcem.

§2. Úvod

1. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím se uzavírá v českém jazyce v souladu s českým právem a těmito pravidly;

2. Pravidla určují podmínky pro nakupování v internetovém obchodě store.noventiq.cz, podmínkou pro nakupování je přijetí pravidel.

3. Internetový obchod store.noventiq.cz umožňuje kupujícímu nakupovat zboží z webových stránek obchodu.

4. Internetový obchod store.noventiq.cz realizuje maloobchodní prodej nových produktů.

5. Chcete—li nakupovat v internetovém obchodě store.noventiq.cz, musíte mít koncové zařízení s přístupem na internet, webový prohlížeč v aktuální verzi a vlastní e—mailovou schránku.

6. Prohlížení produktů dostupných v internetovém obchodě store.noventiq.cz nevyžaduje registraci.

7. Zadávání objednávek v internetovém obchodě store.noventiq.cz probíhá v souladu s ustanovením § 3 těchto pravidel.

§3. Zadání a provedení objednávky

1. Objednávky lze zadávat 24 hodin denně.

2. K provedení objednávky musí kupující učinit následující kroky:

 • a) vyberte produkt, který chcete objednat, pomocí tlačítka „Přidat do košíku“;
 • b) přejděte do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Košík“ na webových stránkách internetového obchodu;
 • c) po přechodu do košíku stiskněte tlačitko „Zadat objednávku“;
 • d) Vyplňte formulář;
 • e) Klikněte na ikonu „Zadat objednávku“, která je spojena s platební povinností.

3. K uzavření smlouvy s kupujícím dochází po vytvoření objednávky a jejím čísle, o čemž bude kupující informován na stránce objednávky nebo zprávou zaslanou na e—mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky.

4. Provedení objednávky závisí na zaplacení plné výši ceny objednávky.

5. Dodací lhůta závisí na okamžiku přijetí platby za objednávku.

6. Objednávka se provádí okamžitě po obdržení platby.

7. Prodávající nezaručuje skladovou dostupnost zboží uvedeného v internetovém obchodě.

8. Prodávající může na žádost Držitele práva požadovat od Kupujícího následující registrační údaje, aby mohl přijmout a zpracovat Objednávku požadovaných Produktů:

— adresa;
— e-mail;
— vyplněný dotazník pro právnické osoby; prohlášení o účelu použití produktů;
— seznamy předchozích licencí kupujícího k produktům uvedeného držitele práv;
— další registrační informace.

Po obdržení takové žádosti se kupující zavazuje poskytnout požadované registrační údaje do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti prodávajícího, pokud se prodávající a kupující dodatečně nedohodnou na jiné lhůtě.

Pokud Kupující nedodrží výše uvedenou lhůtu pro poskytnutí registračních informací, může Prodávající zcela nebo zčásti odmítnout splnit své povinnosti vyplývající z příslušné Objednávky nebo odložit plnění svých povinností úměrně době, po kterou jsou registrační informace poskytovány, aniž by Prodávajícímu vznikly jakékoli sankce a/nebo jiná omezení.

Za poskytnutí nesprávných informací, které mají za následek nemožnost prodávajícího řádně plnit své závazky vůči kupujícímu, odpovídá výhradně kupující.

§4. Platby

1. Ceny produtků jsou uvedeny v českých korunách.

2. Ceny produktů v katalogu jsou uvedeny bez DPH.

3. Prodávající neúčtuje poplatky za komunikaci. Seznam komunikačních prostředků, pomocí kterých může zákazník bezplatně kontaktovat:

 • Telefon: + 420 255 719 067,
 • e-mail: sales@noventiq.cz,
 • Dotaz na www.store.noventiq.cz.

4. Kupující může provést platbu prostřednictvím:

 • a) Platební karta (Visa, MasterCard);
 • b) Elektronický bankovní převod online (Przelewy24);
 • c) Běžný bankovní převod na účet prodejce;
 • d) Paypal.

§5. Dodaní

1. Objednávka bude zaslána na e—mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

2. V případě fyzického dodání nese náklady na doručení kupující.

3. V případě fyzického dodání jsou náklady na doručení uvedeny v podrobnostech objednávky každého produktu.

§6. Prodej digitálního obsahu

1. Prodávající jedná pouze jako distributor digitálního obsahu.

2. Prodávající není poskytovatelem licence na digitální obsah, licenční smlouva je uzavřena mezi poskytovatelem distribuovaného obsahu a kupujícím jako konečným příjemcem digitálního obsahu.

3. Kupující uzavírá licenční smlouvu s poskytovatelem licence v době přijetí smlouvy při instalaci digitálního obsahu nebo v souladu se zákonem o autorských právech a souvisejících právech, pokud neexistuje požadavek na přijetí licenční smlouvy.

4. Poskytovatel licence na digitální obsah odpovídá za vady digitálního obsahu poskytovaného ve formě aktivačních klíčů.

5. Spotřebitel souhlasí s plněním smlouvy o dodávce digitálního obsahu — před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající poskytuje digitální obsah se souhlasem spotřebitele nebo umožňuje jeho stažení poskytnutím aktivačního klíče — právo spotřebitele odstoupit od smlouvy popsané v §7 těchto předpisů zaniká.

§7. Odstoupení od smlouvy

1. Otázky práva na odstoupení od smlouvy v oblasti digitálního obsahu jsou regulované § 6 těchto předpisů.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu pro odstoupení.

3. Odstoupení od smlouvy probíhá zasláním vyplněného formuláře prodávajícímu. Formulář je přílohou k teto smlouvě.

4. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy od spotřebitele, vrátí spotřebiteli všechny platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží.

5. Spotřebitel je povinen vrátit zboží prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne jeho ukončení.

6. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě, je—li objednávaným produktem:

 • služba, kterou Noventiq poskytnul s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázkový produkt);
 • digitální obsah, pokud porušil původní obal jeho nosiče (např. rozbalené krabicové balení softwaru);
 • digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (software nebo jiný obsah distribuovaný prostřednictvím internetu).
 • Odstoupení od smlouvy Spotřebitel Sofline zašle nebo předá v uvedené lhůtě. Nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.

8. V situaci, když předmět smlouvy nepodléhá výjimkám popsaným v článku 7 tohoto §, doporučujeme provést následující kroky:

9. Kupujícím je Organizace

 • a) Organizace může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo telefonu v případě, že Sofline smlouvu neplní, je v prodlení s dodáním produktu více než 31 dnů nebo dodaný produkt vykazuje podstatnou vadu.
 • b) Odstoupení musí být písemné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení produktu.
 • c) Noventiq je povinen Organizaci vrátit částku plně odpovídající ceně produktu a do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Organizace přijal.
 • d) Noventiq není povinen vrátit částku Organizaci dříve, než mu Organizace produkt doručí nebo prokáže, že produkt Noventiq odeslala.

10. Noventiq může odstoupit od smlouvy z důvodu:

 • a) podstatného porušení smlouvy ze strany Kupujícího, zejména prodlení s úhradou ceny nebo její části;
 • b) prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči Noventiq ze strany Kupujícího;
 • c) svého odstoupení od licenčního ujednání k softwaru nebo jinému digitálnímu obsahu uzavřeného s Kupujícím k témuž produktu.

Odstoupí—li Noventiq od smlouvy, má Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny za objednaný produkt.

§8. Záruka

1. Prodávající není výrobcem zboží a neposkytuje na výrobky další záruky.

2. Odpovědnost za prodaný výrobek v rámci záruky nese Výrobce po dobu uvedenou v záručních informacích, pokud to výrobce stanovil.

3. Uplatnění záručních práv nemá vliv na odpovědnost prodávajícího ze záruky.

§9. Stížnosti od kupujícího, který je spotřebitelem

1. Prodávající je povinen dodat zboží bez fyzických a právních vad.

2. Prodávající má odpovědnost vůči spotřebiteli v souladu s č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

3. Ve případě vady má spotřebitel možnost uplatnit reklamaci zasláním žádosti na adresu sales@noventiq.cz.

4. Reklamace v rámci záruky by měla obsahovat údaje spotřebitele podávajícího reklamaci, číslo objednávky, důvod reklamace a obsah žádosti

5. Prodávající bude informovat spotřebitele o výsledku reklamačního řízení a navrhne možná řešení v souladu s příslušnými ustanoveními záruky za vady.

§10. Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Prodávající.

2. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné a nezbytné k nákupu a využívání služeb poskytovaných prodávajícím v elektronické podobě, neposkytnutí osobních údajů znemožňuje provedení objednávky.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem uzavírání se Spotřebiteli a plnění smluv o prodeji produktů objednaných Spotřebitelem v internetovém obchodě store.noventiq.cz.

4. Příjemcem údajů mohou být osoby uvedené v zásadách ochrany osobních údajů.

5. Údaje budou uloženy až do okamžiku dokončení objednávky, promlčecí doby pro nároky související s objednávkou a doby požadované příslušnými zákony, zejména Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

6. Kupující má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich vymazání, opravu, omezení zpracování a předání.

7. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, což nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného před odvoláním takového souhlasu.

8. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Žádosti týkající se výkonu práv kupujících ohledně jejich osobních údajů lze podávat na e—mailovou adresu privacy@softline.com

10. Prodejce používá soubory cookie především k poskytování služeb poskytovaných elektronicky uživateli a ke zlepšování kvality těchto služeb.

11. Cookies jsou malé textové soubory nainstalované na zařízení uživatele procházejícího internetový obchod store.noventiq.cz. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek, např. K zapamatování zboží přidaného do košíku v internetovém obchodě.

12. Podrobná řešení týkající se osobních údajů a cookies naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.

§11. Mimosoudní postupy řešení náhrady škody

1. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky.

2. Kupující, který je Spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět a vykonává dozor nad dodržováním zákona, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Noventiq poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on—line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12. Zvláštní podmínky

1. Objednáním softwaru Cloud Solution Provider, jehož držitelem autorských práv je společnost Microsoft Ireland Operation Limited, výslovně souhlasíte s podmínkami zákaznické smlouvy společnosti Microsoft, která se nachází na oficiálních webových stránkách držitele práv na následující adrese:
https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.

2. Zadáním objednávky na počítačový software prodejci prostřednictvím Quest Software Inc. souhlasíte s podmínkami zveřejněnými na oficiálních stránkách Quest Software Inc. na: http://quest.com/legal/sta.aspx.

§13. Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla vstupují v platnost 02.11.2022.

2. Smlouvy uzavřené před změnou pravidel podléhají verzi pravidel platných v den zadání objednávky kupujícím.

3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), a dalšími právními předpisy

 

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Poučení: Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí produktu může spotřebitel pouze v případě, že objednávka byla uskutečněna na dálku (např. přes internet) a obsahem dodávky byl hmotný výrobek. V případě softwaru v krabicovém balení nesmí být toto balení narušeno.

Soft Development PL Sp. z o.o.
Varšavě, ul. Elektoralna č. 13, kancelář 103, kód 00—137,
DIČ 5252778629,
OKPO 382446292

Věc: Odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet

Datum objednávky: ___________
Místo objednání (např. webová adresa e—shopu): ___________
Zakoupené produkty: ___________

Uplatňuji svůj nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Částku převeďte na můj účet číslo: __________ /_____ vedený u _____________.

V _________, dne ______

Celé jméno, v tištěné podobě i podpis: ______________