• Hlavní
  • Dodatek k produktům označeným NCE, SWSubs (Software Subscription), které vlastní společnost Microsoft

Dodatek k produktům označeným NCE, SWSubs (Software Subscription), které vlastní společnost Microsoft

Dodatek k produktům označeným "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription"), které vlastní společnost Microsoft Ireland Operation Limited

Tento dokument je veřejnou nabídkou, tj. nabídkou právnickým osobám zřízeným a registrovaným podle práva České republiky na území České republiky k uzavření dodatku k nabídkové smlouvě, který je k dispozici na https://store.softline.cz/agreements, za níže uvedených podmínek, a jehož přijetím osoba přijímající tuto nabídku nabývá práv a zavazuje se řádně plnit povinnosti stanovené v tomto dodatku,

Tento dodatek je zveřejněn společností Soft Development PL sp.z oo, dále jen "Společnost", na internetu na adrese https://store.softline.cz/agreements a je Vámi, uživatelem, plně a bezvýhradně akceptován v okamžiku podání objednávky na produkty uvedené v tomto dodatku.

1. Obecné body

1.1 Pro účely tohoto dodatku se produkty rozumí produkty označené "NCE", "SWSubs" ("Software Subscription") v rámci licenčního programu Cloud Solution Provider Licensing Scheme společnosti Microsoft Ireland 0peration Limited ("produkty").

1.2 Tento dodatek platí v případě, že uživatel učinil objednávku na produkty, které se řídí tímto dodatkem, a to od okamžiku učinění takové objednávky.

2. Podmínky poskytování produktů

2.1 Společnost se zavazuje poskytnout Uživateli Produkty a Uživatel se zavazuje Produkty převzít a zaplatit za ně v souladu s podmínkami Smlouvy a tohoto Dodatku.

2.2 Produkty podle tohoto dodatku jsou uživateli zpřístupněny na přístupová období. Doby přístupu jsou uvedeny v názvu nomenklatury příslušného produktu na Stránce: 1 měsíc - P1M; 1 rok - P1Y; 3 roky - P3Y. Název nomenklatury Produktu obsahuje také údaj o období platby, označené jako roční / měsíční, pokud je v regionu Uživatele k dispozici pravidelná platba.

2.3 Při zadávání Objednávky produktů podle tohoto Dodatku si Uživatel může vybrat vhodné Období přístupu a frekvenci plateb z těch, které jsou k dispozici v regionu Uživatele. V závislosti na regionu uživatele mohou být k dispozici následující platební modely:

2.3.1 Jednorázová platba za Produkt na celou Dobu přístupu.

Úhrada odměny za Produkt se provádí paušální částkou za celé období přístupu před začátkem příslušného období přístupu. Pokud se Doba přístupu rovná značce platebního období (např. 1 měsíc - P1M / měsíční, 1 rok - P1Y / roční), Uživatel zaplatí jednorázově celou cenu Produktu za příslušnou Dobu přístupu. Období vykazování se rovná období přístupu.

2.3.2 Měsíční platba Produktu na Přístupové období jednoho nebo tří let s měsíčními splátkami. Vykazované období je jeden kalendářní měsíc. Platbu za první Zprávné období provede Uživatel před začátkem Přístupového období a za každé následující Zprávné období nejpozději v příslušný den každého měsíce v rámci Přístupového období, který odpovídá dni měsíce začátku Přístupového období. Výše první a každé další platby činí 1/12, resp. 1/36 (v případě, že období přístupu trvá jeden, resp. tři roky) plné výše odměny společnosti za období přístupu.

2.3.3 Roční platba za Produkt po dobu Přístupového období v délce tří let s ročními splátkami. Referenčním obdobím je jeden kalendářní rok. První platbu provede Uživatel před začátkem Období přístupu a každou další (druhou a třetí) platbu za Zprávné období k příslušnému datu každého následujícího roku v rámci Období přístupu, které odpovídá datu a měsíci začátku Období přístupu.

Uživatel může Produkt používat od data jeho poskytnutí po zvolenou Dobu používání.

2.4 Během přístupového období může uživatel zvýšit počet uživatelů produktu tím, že společnosti předloží další objednávku. Přístup k Produktu dodatečnému počtu uživatelů se poskytuje na dobu zbývající do konce doby přístupu. od data poskytnutí přístupu k Produktu v rámci dodatečné objednávky. Odměna společnosti za dodatečnou objednávku se vypočítá na základě cen platných v den přístupu pro období přístupu.

2.5 Od okamžiku potvrzení Objednávky nesmí Uživatel snížit počet uživatelů nebo odstoupit od Objednávky. Uživatel se zavazuje používat Produkt po dobu užívání, na kterou si jej zakoupil, v souladu s Objednávkou. Po uplynutí přístupového období bude používání produktu ukončeno.

2.6 Pokud Uživatel neuhradí platbu v období přístupu trvajícím jeden nebo tři roky, má Společnost právo pozastavit přístup k Produktu do doby, než Uživatel toto porušení napraví, aniž by přepočítávala výši platby za Produkt. Společnost oznámí uživateli takové pozastavení nejméně 2 pracovní dny před datem pozastavení zasláním oznámení jakýmkoli způsobem, včetně elektronické komunikace, podle uvážení společnosti.

2.7 Strany se dohodly, že pokud Uživatel v průběhu Přístupového období odstoupí od Objednávky a/nebo vypoví Smlouvu a/nebo tento Dodatek, a to bez zavinění Společnosti, nahradí Uživatel Společnosti veškeré majetkové ztráty, které Společnosti vznikly ke dni ukončení / zrušení Smlouvy / příslušného Dodatku / Objednávky a/nebo používání Produktu.

2.8 Výše majetkové újmy je definována jako hodnota zaplacená Společností Držiteli titulu a/nebo jiné osobě za Produkty, kterých se Uživatel zříká, snížená o odměnu, kterou Uživatel skutečně zaplatil Společnosti za takové Přístupové období. Veškeré škody vzniklé před datem ukončení Smlouvy, Dodatku a/nebo Objednávky je Uživatel povinen uhradit do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy Společnost podá Uživateli příslušnou žádost obsahující výpočet škody. Kromě toho se ukončením tohoto Dodatku ze strany Uživatele rozumí i to, že Uživatel neuhradí žádné pravidelné platby v rámci příslušného Přístupového období v závislosti na platebním postupu příslušné Objednávky.

Postup oznamování musí být pro strany povinný: Uživatel musí informovat Společnost nejméně 90 dní před datem ukončení/ukončení Smlouvy, Dodatku a/nebo Objednávky.

2.9 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud dojde k ukončení přístupu k produktům, a to i z důvodu odmítnutí plnění tohoto dodatku (ukončení) ze strany uživatele, budou data uživatele zveřejněná při používání produktů neodvolatelně vymazána držitelem práv po 90 dnech od data ukončení přístupu. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu údajů, které držitel práv výše uvedeným způsobem vymazal. Uživatel se sám postará o vyložení potřebných dat z produktů. Následně nebude možné k údajům z produktů přistupovat ani je stahovat.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem první objednávky uživatele a zůstává v platnosti až do úplného splnění závazků smluvních stran.

3.2 Tento dodatek může být jednostranně vypovězen Společností v případě změny cenové politiky a/nebo politiky poskytování/delegace Licence a za podmínek Smlouvy.

3.3 Výrazy psané velkými písmeny, které nejsou v tomto dodatku výslovně definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě.

3.4 Pokud je tento dodatek v rozporu s ustanoveními smlouvy, platí tento dodatek.

3.5 Ve všech ostatních záležitostech, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, se strany řídí ustanoveními Smlouvy.

Podrobnosti o společnosti a kontakty

SOFT DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(Soft Development PL sp.z oo)
Zarejestrowany adresa: 00-137 Warszawa, Polsko
ul. Elektoralna 13/103
KRS: 0000769316
NIP: 5252778629
REGON: 382446292